:
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 053-382670 โทรสาร (FAX) : 053-382670
กองสวัสดิการสังคม
นางสาวมนธิรา สอาดล้วน
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
นางสาวกรรณิกา กาบจอก
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน
นางสาวสวิตตา บุญนำบารมี
หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์
นางสาวกัญญา ยาราช
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นายจักราวุธ จอมพงษ์
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นางสาวมัชฌิมา พูลศักดิ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายปฐพงษ์ แสงบุญ
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน
นางสาวณัญญชิดา พรมวงค์
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
นายอนันต์ชัย บุญยัง
พนักงานขับรถยนต์
นางสาวชรินทร์ทิพย์ เนียมแท่น
คนงานทั่วไป
นางสาวหฤทัย คำภีระ
คนงานทั่วไป
นางสาวอัญชลา ผิวขาว
คนงานทั่วไป