:
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 053-382670 โทรสาร (FAX) : 053-382670
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นายณัฐพงศ์ ฟูคำ
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสาธารณสุข
-ว่าง-
นักวิชาการสาธารณสุข
นางสาวนิภาพร ปิวรรณนา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายเศวตโชติ แก้วซ้อน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข
นายณรงค์ เฟื่องเงิน
พนักงานขับรถยนต์
นายดนัย สิทธิน้อย
พนักงานขับรถยนต์
-ว่าง-
พนักงานขับรถยนต์
น.ส.กานต์พิชชา เต๋จ๊ะนัง
คนงานทั่วไป
นางสาวดรุณทิพย์ จันทร์ปวน
คนงานทั่วไป
นางสาวณัฐวดี ร้อยหมื่น
คนงานทั่วไป
นายสุชาติ มุ่งหมาย
คนงานประจำรถขยะ
นายสุวิทย์ อยู่เป๊าะ
คนงานประจำรถขยะ
นายธนชิต มั่งมูล
คนงานประจำรถขยะ
นายสัน กัลยา
พนักงานขับรถยนต์
นายพลวัต อุปแก้ว
คนงานประจำรถขยะ
นายสมชาย วันดี
คนงานประจำรถขยะ
นายณัฐกานต์ ชฎาวุฒิ
พนักงานกู้ชีพกู้ภัย
นายปิยะกรณ์ ไทรวัดเขตร์
พนักงานกู้ชีพกู้ภัย
นายสมคิด วงษ์สุวาแดน
พนักงานกู้ชีพกู้ภัย
นายมงคล พันธุ์แสนกอ
พนักงานกู้ชีพกู้ภัย
นายศุภกิตต์ สมมาลัย
พนักงานกู้ชีพกู้ภัย
นายพิจักษ์ คำแหลง
พนักงานกู้ชีพกู้ภัย
นายณัฐพงษ์ ใจเที่ยง
พนักงานกู้ชีพกู้ภัย
-ว่าง-
คนงานประจำรถขยะ
นายปัญญา สันนาม
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายจรัล ปานผ่อง
พนักงานจ้างเหมาบริการ