:
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 053-382670 โทรสาร (FAX) : 053-382670
สำนักปลัด
นายนิกร แก้วคำอ้าย
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง
นางสาวอัญชลี กิติราช
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นางสาวจตุพร หล้าใจ
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
พันจ่าตรีโดม หล่ำศรี
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
- ว่าง -
นักทรัพยากรบุคคล
นางประภา ทะลัง
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
นางสาวลัดดา เสรีเชษฐพงษ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นายเกียรติศักดิ์ หงษ์ประสิทธิ์
นักป้องกันบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ
นายวัจชลณ์ ขุนติ๊บ
นิติกรชำนาญการ
-ว่าง-
นักวิชาการเกษตร
นางสาวมัชฌิมา พูลศักดิ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายสุทัศน์ ผิวขาว
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาฯ
นายอนุกูล กองทุม
ผู้ช่วยนิติกร
นางสาววิภาพร ทรายแซม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวภัทราพร ขุนวิทะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
นายไมตรี คนโต
พนักงานตกแต่งสวน
นายธนงศักดิ์ ใจขุน
พนักงานตกแต่งสวน
นายประสิทธิ์ ซอตาล
คนสวน
นายชัยเวช แก้วใจ
คนสวน
นายสุดแดน จันทร์แสง
คนสวน
นายสุรพล เงาทอง
คนสวน
นายจิรวัฒน์ เตจ๊ะนัง
คนงานทั่วไป
นายวิชัย รู้สาท
พนักงานขับรถยนต์
-ว่าง-
พนักงานขับรถยนต์
นายนฤมิตร สิทธิราช
คนงานประจำรถดับเพลิง
นายวิชาญ พรหมมา
คนงานประจำรถดับเพลิง
นางศรีพรรณ แสนขัติยะ
คนงานทั่วไป
น.ส.ดวงพร ปันสิงห์
คนงานทั่วไป
นายศรีเทพ เตชะบุญ
คนงานทั่วไป
นางสาวอัจฉรา สมบูรณ์
คนงานทั่วไป
นายศรัณญู พรหมมา
พนักงานขับรถยนต์
นายประสิทธิ์ หงษ์เขียว
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายปิยวัฒน์ สุภา
คนงานทั่วไป
นางสาววราภรณ์ ปิ่นใหญ่
คนงานทั่วไป
นายศฤงคาร ไชยา
คนงานทั่วไป
-ว่าง
คนงานทั่วไป
นายสาโรจน์ ศรีวิชัย
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางสาวฟาติมา วรกุลชัยศรี
จ้างเหมาบริการ
นายนรินทร์ ปานะเสน
จ้างเหมาบริการ