:
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 053-382670 โทรสาร (FAX) : 053-382670
หน่วยตรวจสอบภายใน
นางสาวมนธิรา สะอาดล้วน
ผู้อำนวยการกองสวิสดิการสังคม รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง
นางจีรนันท์ ตันสุหัช
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ