:
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 053-382670 โทรสาร (FAX) : 053-382670
กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน
นายอุดร ปันชุม
กำนัน ต.เวียง
นายประชัน เขียววรรณ์
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1
นายเกษม คำแดง
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2
นายทวีศักดิ์ สุทธเสนา
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3
นายจีรวัฒน์ เชาว์ประยูร
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4
นายธนดล กองพล
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5
นางธนพัต สุกิน
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6
นายประนอม เตจ๊ะนัง
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8
นายอดุลย์ บุญทา
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9
นายณสุด วรกุลชัยศรี
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10
นางสุมัทนา ฟูลอย
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 11
นายนิพนธ์ พุฒิไพรสกุล
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 12
นายปะโหล จะแฮ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 13
นายเกรียงไกร กันทะมาลัย
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 14
นางปรียา คุณแก้ว
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 15
ว่าที่ร้อยตรีอาคม ฟองกุณา
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 16
นายสิทธิศักดิ์ หล่าจันทึก
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 17
นายอุดร รัตนโรจน์
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 18
นายนคร ใจพิแสง
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 19
นายประพันธ์ ฟองสมุทร
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 20