:
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 053-382670 โทรสาร (FAX) : 053-382670
หัวหน้าส่วนราชการ
นายนิกร แก้วคำอ้าย
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง
นางสาวอัญชลี กิติราช
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นางกัญญนันทน์ เศรษฐ์ธนะพัฒ
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายภักดี พลเยี่ยม
ผู้อำนวยการกองช่าง
นางสาววรรณระวี แสนสุวรรณ์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
นายณัฐพงศ์ ฟูคำ
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นางสาวมนธิรา สอาดล้วน
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม