:
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 053-382670 โทรสาร (FAX) : 053-382670
ข้อมูลผู้บริหาร
ฝ่ายการเมือง
นางสาววราภรณ์ พรหมสุวรรณ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง
โทร 093-2629005
นายนบพิงค์ พรหมวงศ์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง
โทร : 080-1284258
นายสมคิด ไชย์คำ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง
โทร 098-5326648
นางสาวภรพิทักษ์ หนองหิน
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง
โทร 089-9407739
ฝ่ายข้าราชการประจำ
นางสาวมนธิรา สอาดล้วน
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง
โทร 081-9929355
นางสาวอัญชลี กิติราช
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร 089-3569919
นางกัญญนันทน์ เศรษฐ์ธนะพัฒ
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร 082-5469059
นายภักดี พลเยี่ยม
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร 089-8502081
นางสาววรรณระวี แสนสุวรรณ์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
โทร 095-5824891
นายณัฐพงศ์ ฟูคำ
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร 095-1200200
นางสาวมนธิรา สอาดล้วน
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร 081-9929355