:
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 053-382670 โทรสาร (FAX) : 053-382670
กองการศึกษา
นางสาววรรณระวี แสนสุวรรณ์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
นางสาววรรณระวี แสนสุวรรณ์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางสาววีรนุช ธาตุแก้ว
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวพัชรพร เข็มนาค
ครู คศ.2
นางสาวเครือวัลย์ เชื้อขาว
ครู คศ.2
นางประไพ คำหน้อย
ครู คศ.2
นางยุพิน ดวงกาศ
ครู คศ.2
-ว่าง
ครู คศ.2
นางรุ้งดาว คันธี
ครู คศ.1
นางสาวชิรากรณ์ กันทะมาลัย
ครู คศ.1
นางสาวจุฑามาศ ธรรมนุรักษ์
ครู คศ.1
นายสุธรรม จันทร์กันธา
ผู้ช่วยนักสันทนาการ
นายพัฒนนท์ สุภาธาดา
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
นางวีรวรรณ มณีจร
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวลภัสรดา บุญสุภา
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวชุณห์พิมาณ อะโน
ผู้ดูแลเด็ก
นายจันทร์ คำหมั้น
คนงานทั่วไป
นางสาวชลธิชา ดวงลุ้ม
คนงานทั่วไป
นายอินทร ธิดา
พนักงานขับรถยนต์
นางสาวรัตนาภรณ์ แก้วใจ
คนงานทั่วไป
-ว่าง-
ผู้ดูแลเด็ก
นางอำไพ ชวนรัมย์
จ้างเหมาบรืการ
นางสาวปรานี อาจหมิน
จ้างเหมาบรืการ