:
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 053-382670 โทรสาร (FAX) : 053-382670
กองการศึกษา
นางสาววรรณระวี แสนสุวรรณ์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
นางสาววรรณระวี แสนสุวรรณ์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางสาววีรนุช ธาตุแก้ว
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวพัชรพร เข็มนาค
ครู คศ.2
นางสาวเครือวัลย์ เชื้อขาว
ครู คศ.2
นางประไพ คำหน้อย
ครู คศ.2
นางยุพิน ดวงกาศ
ครู คศ.2
-ว่าง-
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวจุฑามาศ ธรรมนุรักษ์
ครู คศ.1
นางสาวอำพร กันทะมาลัย
ครู คศ.1
นางรุ้งดาว คันธี
ครู คศ.1
-ว่าง-
ครูผู้ดูแลเด็ก
นายสุธรรม จันทร์กันธา
ผู้ช่วยนักสันทนาการ
นายพัฒนนท์ สุภาธาดา
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
นางวีรวรรณ มณีจร
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวลภัสรดา บุญสุภา
ผู้ดูแลเด็ก
นายจันทร์ คำหมั้น
คนงานทั่วไป
นายอินทร ธิดา
พนักงานขับรถยนต์
นางสาวชลธิชา ดวงลุ้ม
คนงานทั่วไป
นางสาวศรีจันทร์ บัวลอย
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวรัตนาภรณ์ แก้วใจ
จ้างเหมาบริการ
นางสาวชุณห์พิมาณ อะโน
จ้างเหมาบริการ
นางอำไพ ชวนรัมย์
จ้างเหมาบรืการ
นางสาวปราณี อาจหมิน
จ้างเหมาบริการ