:
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 053-382670 โทรสาร (FAX) : 053-382670
กองการศึกษา
นางสาววรรณระวี แสนสุวรรณ์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
นางสาววรรณระวี แสนสุวรรณ์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางสาววีรนุช ธาตุแก้ว
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวพัชรพร เข็มนาค
ครู คศ.2
นางสาวเครือวัลย์ เชื้อขาว
ครู คศ.2
นางประไพ คำหน้อย
ครู คศ.2
นางยุพิน ดวงกาศ
ครู คศ.2
นางสาวนิตยา กุณะจันทร์
ครู คศ.2
นางสาวจุฑามาศ ธรรมนุรักษ์
ครู คศ.1
นางสาวอำพร กันทะมาลัย
ครู คศ.1
นางรุ้งดาว คันธี
ครู คศ.1
-ว่าง-
ครู คศ.1
นายสุธรรม จันทร์กันธา
ผู้ช่วยนักสันทนาการ
นายพัฒนนท์ สุภาธาดา
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
นางวีรวรรณ มณีจร
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวลภัสรดา บุญสุภา
ผู้ดูแลเด็ก
นายจันทร์ คำหมั้น
คนงานทั่วไป
นายอินทร ธิดา
พนักงานขับรถยนต์
นางสาวชลธิชา ดวงลุ้ม
คนงานทั่วไป
นางสาวกิ่งกาญจน์ สายเครือคำ
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวศรีจันทร์ บัวลอย
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวรัตนาภรณ์ แก้วใจ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางอำไพ ชวนรัมย์
พนักงานจ้างเหมาบรืการ
นางสาวนุชนารถ คำมะโน
พนักงานจ้างเหมาบรืการ
นางสาวชุณห์พิมาณ อะโน
พนักงานจ้างเหมาบริการ