:
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 053-382670 โทรสาร (FAX) : 053-382670
กองคลัง
นางจรรยา จิตตาทิพย์
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางแสงเดือน จงไกรจักร
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี
นางศิริวัสสา ศรีสืบสุยะ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
-ว่าง-
นักวิชาการพัสดุ
นางสาวน้ำค้าง งามยิ่งยวด
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
นางสาวนันทวัน เทพหัสดิน ณ อยุธยา
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
นางณัฐพร พรหมมา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นางสาวนันทชาวัลย์ สุวรรณนวล
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นายณธกร ฝั้นใจ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวอัจฉรา สุพรรณ์
คนงานทั่วไป
นางสาวสุพรรษา ปามา
คนงานทั่วไป
นางสาวดวงหทัย เสนปาหมุ้น
คนงานทั่วไป
นางสาวธัญลักษณ์ จำคำ
จ้างเหมาบริการ
นายสุธินันท์ เต๋จ๊ะนัง
จ้างเหมาบริการ