:
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 053-382670 โทรสาร (FAX) : 053-382670
สมาชิกสภาอบต.
นายอัศวิน พุฒิไพรสกุล
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง
พันตรีนคร จันทร์บาล
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง
นางธนวรรณ หน้าใหญ่
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง
นางจารุณีย์ บัวชุ่ม
ส.อบต. ม. 1
นายเฉลิมพล สุทธานิล
ส.อบต. ม. 2
นายจำลอง คำภีระ
ส.อบต. ม. 3
นายประเสริฐ เป็งแก้ว
ส.อบต. ม. 4
นายประเสริฐ แว่นสระน้อย
ส.อบต. ม. 5
นายบัญชา บุญนวล
ส.อบต. ม. 6
- ว่าง -
นายขรรชัย จันทาวงษ์
ส.อบต. ม. 8
นายศุภชัย ดาวเรือง
ส.อบต. ม. 13
นายสุทธิชัย แสนใจ
ส.อบต. ม. 15
นางอารีย์ ขนุนทอง
ส.อบต. ม. 17
นายประสิทธิ์ มณีจร
ส.อบต. ม. 18
นายจรัล ทาเรือน
ส.อบต. ม. 19
นายจิตสระ ลังกากาศ
ส.อบต. ม. 20