:
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 053-382670 โทรสาร (FAX) : 053-382670

การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสของ อปท. (ITA)