องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ถ.รอบเวียงสุทโธ ม.3 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110 โทร./โทรสาร 053-382670 Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง , e-mail : wiangfang@hotmail.com
ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอฝาง

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อิเล็กทรอนิกส์ของราชการ อบต.เวียง

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง EGP

ระบบจัดการเว็บไซต์

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 25/08/2561
วันนี้
65
เมื่อวานนี้
62
เดือนนี้
2,397
เดือนที่แล้ว
2,397
ปีนี้
6,943
ปีที่แล้ว
24,632
ทั้งหมด
34,766
ไอพี ของคุณ
18.232.188.251
นายเสกสรร ไตรลึก
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงนางจีรนันท์ ตันสุหัช
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ


นางสาวอัญชลี กิติราช
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด


นางสาวจตุพร หล้าใจ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นางเกตุมะณี อินต๊ะชัย
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการนางประภา ทะลัง
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการสิบเอกบุญศรี ใจล่วง
นักป้องกันบรรเทาสาธารณภัยปฎิบัติการนางสาวลัดดา เสรีเชษฐพงษ์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


นายภาวิศ สรรเสริญ
นิติกรปฎิบัติการนางสาวเบ็ญจวรรณ แสงศรีจันทร์
เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงานนายสุทัศน์ ผิวขาว
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาฯนายอนุกูล กองทุม
ผู้ช่วยนิติกรนางสาววิภาพร ทรายแซม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการนางสาวภัทราพร ขุนวิทะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์


นายไมตรี คนโต
พนักงานตกแต่งสวน


นายธนงศักดิ์ ใจขุน
พนักงานตกแต่งสวน


นายประสิทธิ์ ซอตาล
คนสวน


นายชัยเวช แก้วใจ
คนสวนนายสุดแดน จันทร์แสง
คนสวนนายสุรพล เงาทอง
คนสวนนายจิรวัฒน์ เตจ๊ะนัง
คนงานทั่วไป


นายวิชัย รู้สาท
พนักงานขับรถยนต์นายนรินทร์ ปานะเสน
พนักงานขับรถยนต์นายนฤมิตร สิทธิราช
คนงานประจำรถดับเพลิงนายวิชาญ พรหมมา
คนงานประจำรถดับเพลิง


นายพิสัณฑ์ สุขชาติ
คนงานประจำรถดับเพลิงนางศรีพรรณ แสนขัติยะ
คนงานทั่วไป


น.ส.ดวงพร ปันสิงห์
คนงานทั่วไปนายศรีเทพ เตชะบุญ
คนงานทั่วไปนางสาวอัจฉรา สมบูรณ์
คนงานทั่วไป


นายศรัณญู พรหมมา
พนักงานขับรถยนต์


นายประสิทธิ์ หงษ์เขียว
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา


นายปิยวัฒน์ สุภา
พนักงานจ้างเหมา


นางสาววราภรณ์ ปิ่นใหญ่
จ้างเหมา