องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ถ.รอบเวียงสุทโธ ม.3 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110 โทร./โทรสาร 053-382670 Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง , e-mail : wiangfang@hotmail.com ผู้ที่ประสงค์จะสมัครสมาชิก อบต.หรือนายก อบต. ต้องตรวจสอบคุณสมบัติก่อนลงสมัครรับเลือกตั้ง โปรดระวัง หากรู้ว่าตนเองขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม แล้วไปสมัครถือเป็นความผิด ต้องระวางโทษจำคุก 1-10 ปี ปรับตั้งแต่ 20,000-200,000 บาท และเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 20 ปี

ร้องเรียนร้องทุกข์

ไลน์กองสวัสดิการ

ไลน์อบต.

ไลน์กองคลัง

เฟสกองช่าง

ไลน์กองสวัสดิการสังคม

ไลน์กองศึกษา

กองสาธารณสุข1

ไลน์ปภ.อบต.เวียง1

facebook

เฟสกองสวัสดิ

เฟสสาธา

เฟส กู้ชีพ

คู่มือประชาชน

ศาปปกครอง

ปราบปรามทุจริต

E-Learning

ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอฝาง

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อิเล็กทรอนิกส์ของราชการ อบต.เวียง

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง EGP

ระบบจัดการเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 25/08/2561
วันนี้
84
เมื่อวานนี้
104
เดือนนี้
2,981
เดือนที่แล้ว
3,629
ปีนี้
34,241
ปีที่แล้ว
37,762
ทั้งหมด
99,826
ไอพี ของคุณ
3.234.211.61

ลำดับรายการวันที่
1ประกาศคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่มีคำสั่งให้ทำการกักตัวเองเพื่อสังเกตอาการในที่พักอาศัย (Home Quarantine) เพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดต่อกรณีติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)2 ส.ค. 2564
2ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง การเปิดช่องทางการสื่อสารและรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน21 มิ.ย. 2564
3แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล5 มิ.ย. 2564
4แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง1 เม.ย. 2564
5ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง สัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256429 มี.ค. 2564
6คำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ที่ 101 /2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเ่วียง 22 ม.ค. 2564
7คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ที่ 99/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง22 ม.ค. 2564
8คำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ที่ 102 /2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเ่วียง 22 ม.ค. 2564
9แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา7 ม.ค. 2564
10แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม10 ธ.ค. 2563
11ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ณ จุดบริการ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25635 ต.ค. 2563
12การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 16/2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25631 ก.ย. 2563
13แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 18 ส.ค. 2563
14ประกาศ คณะกรรมการพิจารณาทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจ ประจำปี 256320 ก.ค. 2563
15 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านที่ใช้ในการติดต่อราชการองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง17 เม.ย. 2563
16ประกาศ คณะกรรมการพิจารณาทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจ ประจำปี 256330 มี.ค. 2563
17 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง การรับเงินในระบบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) และกำหนดเวลาปิดบัญชีรับเงินประจำวัน17 มี.ค. 2563
18ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง กำหนดเขตท้องที่ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์ควบคุม โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม ประจำปี 25633 ก.พ. 2563
19แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด12 ม.ค. 2563
20แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง7 ม.ค. 2563

123  >> >|