องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ถ.รอบเวียงสุทโธ ม.3 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110 โทร./โทรสาร 053-382670 Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง , e-mail : wiangfang@hotmail.com
ร้องเรียนร้องทุกข์

ไลน์กองสวัสดิการ

ไลน์อบต.

ไลน์กองคลัง

เฟสกองช่าง

ไลน์กองสวัสดิการสังคม

ไลน์กองศึกษา

กองสาธารณสุข1

ไลน์ปภ.อบต.เวียง1

facebook

เฟสกองสวัสดิ

เฟสสาธา

เฟส กู้ชีพ

คู่มือประชาชน

ศาปปกครอง

ปราบปรามทุจริต

E-Learning

ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอฝาง

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อิเล็กทรอนิกส์ของราชการ อบต.เวียง

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง EGP

ระบบจัดการเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 25/08/2561
วันนี้
69
เมื่อวานนี้
123
เดือนนี้
3,167
เดือนที่แล้ว
3,244
ปีนี้
23,267
ปีที่แล้ว
37,762
ทั้งหมด
88,852
ไอพี ของคุณ
18.207.250.137

ลำดับรายการวันที่
1ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง การเปิดช่องทางการสื่อสารและรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน21 มิ.ย. 2564
2ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง สัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256429 มี.ค. 2564
3คำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ที่ 101 /2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเ่วียง 22 ม.ค. 2564
4คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ที่ 99/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง22 ม.ค. 2564
5คำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ที่ 102 /2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเ่วียง 22 ม.ค. 2564
6การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 16/2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25631 ก.ย. 2563
7แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 18 ส.ค. 2563
8การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 15/2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 7 ส.ค. 2563
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านที่ใช้ในการติดต่อราชการองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง17 เม.ย. 2563
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง การรับเงินในระบบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) และกำหนดเวลาปิดบัญชีรับเงินประจำวัน17 มี.ค. 2563
11ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง กำหนดเขตท้องที่ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์ควบคุม โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม ประจำปี 25633 ก.พ. 2563
12คำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ที่ 2/2563เรื่อง บรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป2 ม.ค. 2563
13ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลเวียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 19 พ.ย. 2562
14ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประกาศใช้กำหนดการลดขั้นตอนระยะเวลาการปฏิบัติราชการ17 ต.ค. 2562
15คำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ที่ 1020 /2562 เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลเ่วียง (ศปท.อบต.เวียง)16 ต.ค. 2562
16คำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ที่ 830/2562 เรื่อง บรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ2 ก.ย. 2562
17ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประกาศคณะกรรมการพิจารณาทบทวน ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256212 มิ.ย. 2562
18คำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ที่ 368/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ส่วนกลาง ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 4,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 2 พ.ค. 2562
19คำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ที่ 357/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิดและวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ณ บ้านต้นหนุน หมู่ที่ 5 ตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ตามแบบ9 เม.ย. 2562
20ประกาศเรื่อง กำหนดเขตท้องที่ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์ควบคุมโดยไม่เสียค่าธรมมเนียม ประจำปี 256228 ก.พ. 2562

12  >> >|