องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ถ.รอบเวียงสุทโธ ม.3 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110 โทร./โทรสาร 053-382670 Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง , e-mail : wiangfang@hotmail.com
ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอฝาง

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อิเล็กทรอนิกส์ของราชการ อบต.เวียง

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง EGP

ระบบจัดการเว็บไซต์

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 25/08/2561
วันนี้
70
เมื่อวานนี้
62
เดือนนี้
2,397
เดือนที่แล้ว
2,397
ปีนี้
6,943
ปีที่แล้ว
24,632
ทั้งหมด
34,766
ไอพี ของคุณ
18.232.188.251
ลำดับรายการวันที่
1บำเหน็จบำนาญ ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น25 ธ.ค. 2561
2โจทย์แบบฝึกหัด 17 ข้อ25 ธ.ค. 2561
3การฝึกปฏิบัติคำนวณบำเหน็จบำนาญ ตามกรณีศึกษา 17 ข้อ25 ธ.ค. 2561
4การยื่นเรื่องและแบบพิมพ์ต่าง ๆ ในการขอรับบำเหน็จบำนาญ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น25 ธ.ค. 2561
5บำเหน็จปกติ และบำเหน็จรายเดือน ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 25 ธ.ค. 2561
6การคำนวณเงิน ช.ค.บ. ของ นายสิบสาม 25 ธ.ค. 2561
7งบประมาณในการเบิกจ่ายเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 25 ธ.ค. 2561
8กฎกระทรวง ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2560) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 25094 ต.ค. 2561
9การจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561 - 2563 3 ต.ค. 2561
10บัญชีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งสำหรับตำแหน่งของพนักงานส่วนตำบลที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งเดิม สำหรับใช้เป็นคุณสมบัติในการเลื่อนระดับ การแต่งตั้ง การคัดเลือก ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง2 ต.ค. 2561
11ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.25603 ต.ค. 2560
12กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลาของพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.25553 ต.ค. 2560
13พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.25603 ต.ค. 2560
14แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับงานบำเหน็จบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่น2 ต.ค. 2560
15ระเบียบว่าด้วย ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ฝ่ายบริหาร สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง พ.ศ.25532 ต.ค. 2560
16ระเบียบว่าด้วย ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ฝ่ายสภาท้องถิ่น สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง2 ต.ค. 2560
17ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียง 2 ต.ค. 2560
18ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการจัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.25582 ต.ค. 2560
19พัสดุ งบประมาณ การเงินการคลัง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น2 ต.ค. 2560
20การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ การเงิน และการคลัง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น2 ต.ค. 2560

12  >> >|