องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ถ.รอบเวียงสุทโธ ม.3 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110 โทร./โทรสาร 053-382670 Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง , e-mail : wiangfang@hotmail.com
ร้องเรียนร้องทุกข์

ไลน์กองสวัสดิการ

ไลน์อบต.

เฟสกองสวัสดิ

ศาปปกครอง

ปราบปรามทุจริต

facebook

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอฝาง

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อิเล็กทรอนิกส์ของราชการ อบต.เวียง

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง EGP

ระบบจัดการเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 25/08/2561
วันนี้
65
เมื่อวานนี้
168
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
3,790
ปีนี้
34,281
ปีที่แล้ว
24,632
ทั้งหมด
62,104
ไอพี ของคุณ
100.24.113.182

ลำดับรายการวันที่
1แผนดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมให้แก่บุคลากรของ อปท.ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการ5 ต.ค. 2563
2บันทึกรายงานการประชุมประจำเดือน ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 1-2 15 ต.ค. 2562
3บำเหน็จบำนาญ ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น25 ธ.ค. 2561
4โจทย์แบบฝึกหัด 17 ข้อ25 ธ.ค. 2561
5การฝึกปฏิบัติคำนวณบำเหน็จบำนาญ ตามกรณีศึกษา 17 ข้อ25 ธ.ค. 2561
6การยื่นเรื่องและแบบพิมพ์ต่าง ๆ ในการขอรับบำเหน็จบำนาญ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น25 ธ.ค. 2561
7บำเหน็จปกติ และบำเหน็จรายเดือน ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 25 ธ.ค. 2561
8การคำนวณเงิน ช.ค.บ. ของ นายสิบสาม 25 ธ.ค. 2561
9งบประมาณในการเบิกจ่ายเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 25 ธ.ค. 2561
10กฎกระทรวง ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2560) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 25094 ต.ค. 2561
11การจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561 - 2563 3 ต.ค. 2561
12การวางแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพ2 ต.ค. 2561
13บัญชีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งสำหรับตำแหน่งของพนักงานส่วนตำบลที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งเดิม สำหรับใช้เป็นคุณสมบัติในการเลื่อนระดับ การแต่งตั้ง การคัดเลือก ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง2 ต.ค. 2561
14ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.25603 ต.ค. 2560
15กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลาของพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.25553 ต.ค. 2560
16พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.25603 ต.ค. 2560
17คู่มือการกำหนดสมรรถนะสำหรับข้าราชการส่วนท้องถิ่น "คู่มือสมรรถนะหลัก"2 ต.ค. 2560
18แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับงานบำเหน็จบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่น2 ต.ค. 2560
19ระเบียบว่าด้วย ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ฝ่ายบริหาร สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง พ.ศ.25532 ต.ค. 2560
20ระเบียบว่าด้วย ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ฝ่ายสภาท้องถิ่น สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง2 ต.ค. 2560

12  >> >|