องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ถ.รอบเวียงสุทโธ ม.3 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110 โทร./โทรสาร 053-382670 Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง , e-mail : wiangfang@hotmail.com
ร้องเรียนร้องทุกข์

ไลน์กองสวัสดิการ

ไลน์อบต.

เฟสกองสวัสดิ

ศาปปกครอง

facebook

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอฝาง

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อิเล็กทรอนิกส์ของราชการ อบต.เวียง

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง EGP

ระบบจัดการเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 25/08/2561
วันนี้
83
เมื่อวานนี้
99
เดือนนี้
2,395
เดือนที่แล้ว
3,680
ปีนี้
25,587
ปีที่แล้ว
24,632
ทั้งหมด
53,410
ไอพี ของคุณ
3.237.94.109

ลำดับรายการวันที่
1บันทึกรายงานการประชุมประจำเดือน ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 1-2 15 ต.ค. 2562
2บำเหน็จบำนาญ ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น25 ธ.ค. 2561
3โจทย์แบบฝึกหัด 17 ข้อ25 ธ.ค. 2561
4การฝึกปฏิบัติคำนวณบำเหน็จบำนาญ ตามกรณีศึกษา 17 ข้อ25 ธ.ค. 2561
5การยื่นเรื่องและแบบพิมพ์ต่าง ๆ ในการขอรับบำเหน็จบำนาญ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น25 ธ.ค. 2561
6บำเหน็จปกติ และบำเหน็จรายเดือน ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 25 ธ.ค. 2561
7การคำนวณเงิน ช.ค.บ. ของ นายสิบสาม 25 ธ.ค. 2561
8งบประมาณในการเบิกจ่ายเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 25 ธ.ค. 2561
9กฎกระทรวง ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2560) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 25094 ต.ค. 2561
10การจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561 - 2563 3 ต.ค. 2561
11การวางแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพ2 ต.ค. 2561
12บัญชีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งสำหรับตำแหน่งของพนักงานส่วนตำบลที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งเดิม สำหรับใช้เป็นคุณสมบัติในการเลื่อนระดับ การแต่งตั้ง การคัดเลือก ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง2 ต.ค. 2561
13ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.25603 ต.ค. 2560
14กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลาของพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.25553 ต.ค. 2560
15พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.25603 ต.ค. 2560
16คู่มือการกำหนดสมรรถนะสำหรับข้าราชการส่วนท้องถิ่น "คู่มือสมรรถนะหลัก"2 ต.ค. 2560
17แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับงานบำเหน็จบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่น2 ต.ค. 2560
18ระเบียบว่าด้วย ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ฝ่ายบริหาร สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง พ.ศ.25532 ต.ค. 2560
19ระเบียบว่าด้วย ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ฝ่ายสภาท้องถิ่น สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง2 ต.ค. 2560
20ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียง 2 ต.ค. 2560

12  >> >|