องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ถ.รอบเวียงสุทโธ ม.3 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110 โทร./โทรสาร 053-382670 Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง , e-mail : wiangfang@hotmail.com ...ทุกเสียงคือพลัง เลือกตั้งสุจริต ใช้สิทธิโปร่งใส มีสิทธิต้องใช้ รับบัตร 2 ใบ พร้อมหลักฐานแสดงตน เข้าคูหาลงคะแนน 28 พฤศจิกายน นี้ 8 โมงเช้า ถึง 5 โมงเย็น ขอเชิญผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกมาลงคะแนนเลือกตั้ง อบต. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่ ...ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถ แจ้งเหตุไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ที่นายทะเบียนอ าเภอ ที่ตนมีชื่ออยู่ตั้งแต่วันที่ 21-27 พฤศจิกายน 2564 และหลังวันเลือกตั้ง 7 วัน คือ 29 พฤศจิกายน 5 ธันวาคม 2564 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สนง.กกต.จังหวัดทุกจังหวัด หรือ สายด่วนเลือกตั้ง 1444

ร้องเรียนร้องทุกข์

ไลน์กองสวัสดิการ

ไลน์อบต.

ไลน์กองคลัง

เฟสกองช่าง

ไลน์กองสวัสดิการสังคม

ไลน์กองศึกษา

กองสาธารณสุข1

ไลน์ปภ.อบต.เวียง1

facebook

เฟสกองสวัสดิ

เฟสสาธา

เฟส กู้ชีพ

คู่มือประชาชน

ศาปปกครอง

ปราบปรามทุจริต

E-Learning

ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอฝาง

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อิเล็กทรอนิกส์ของราชการ อบต.เวียง

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง EGP

ระบบจัดการเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 25/08/2561
วันนี้
40
เมื่อวานนี้
135
เดือนนี้
3,479
เดือนที่แล้ว
4,140
ปีนี้
38,879
ปีที่แล้ว
37,762
ทั้งหมด
104,464
ไอพี ของคุณ
54.234.191.202

ลำดับรายการวันที่
21แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด12 ม.ค. 2563
22แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง7 ม.ค. 2563
23แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง7 ม.ค. 2563
24แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม7 ม.ค. 2563
25ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลเวียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 19 พ.ย. 2562
26ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประกาศใช้กำหนดการลดขั้นตอนระยะเวลาการปฏิบัติราชการ17 ต.ค. 2562
27คำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ที่ 1020 /2562 เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลเ่วียง (ศปท.อบต.เวียง)16 ต.ค. 2562
28คำสั่ง ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนที่มาจากศูนย์ดำรงธรรม อ.ฝาง ประจำปีงบฯ256315 ต.ค. 2562
29ประกาศ คณะกรรมการพิจารณาทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจ ประจำปี 25638 ต.ค. 2562
30คำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ที่ 975 /2562 เรื่อง มอบอำนาจนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25632 ต.ค. 2562
31ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประกาศคณะกรรมการพิจารณาทบทวน ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256212 มิ.ย. 2562
32ประกาศเรื่อง การเก็บ และขนขยะมูลฝอย18 ก.พ. 2562
33ประกาศเรื่อง วิธีการบริหารจัดการขยะมูลฝอย (หมู่บ้าน/ชุมชนจัดการตนเอง)18 ก.พ. 2562
34คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ที่ 179/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ12 ก.พ. 2562
35คำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง 20 ธ.ค. 2561
36คำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเข้าร่วมเป็นกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง 7 ธ.ค. 2561
37ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประกาศใช้กำหนดการลดขั้นตอนระยะเวลาการปฏิบัติราชการ12 ต.ค. 2561
38คำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ที่ 978/2561 เรื่อง มอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้ผู้อำนวยการกองคลังปฏิบัติราชการแทน11 ต.ค. 2561
39คำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ที่ 979/2561 เรื่อง มอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้ผู้อำนวยการกองช่างปฏิบัติราชการแทน11 ต.ค. 2561
40คำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ที่ 980/2561 เรื่อง มอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน11 ต.ค. 2561

|<<<123  >> >|