องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ถ.รอบเวียงสุทโธ ม.3 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110 โทร./โทรสาร 053-382670 Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง , e-mail : wiangfang@hotmail.com
ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอฝาง

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ระบบจัดการเว็บไซต์

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง EGP

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 25/08/2561
วันนี้
2
เมื่อวานนี้
12
เดือนนี้
171
เดือนที่แล้ว
33
ปีนี้
205
ปีที่แล้ว
1
ทั้งหมด
206
ไอพี ของคุณ
54.92.190.11


14 ก.ย. 2561 อบต.เวียง โดย กองสวัสดิการสังคม จัดโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครดูแลผู้ด้อยโอกาส ณ หอประชุมธรรมาภิบาล
ซึ่งมีการอบรมให้ความรู้ภาคทฤษฎีและปฏิบัติแก่อาสาสมัครดูแลผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ตำบลเวียง โดยวิทยากรจาก โรงพยาบาลฝาง และนายนิคม หมื่นพินิจ รองนายก อบต.เวียง ผู้แทนนายวสันต์ พรหมสุวรรณ์ นายก อบต.เวียง มอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ

14 กันยายน 2561

พิธีมอบวุฒิบัตรโรงเรียนผู้สูงอายุ ตำบลเวียง ประจำปี 2561 วันที่ 6 กันยายน 2561 โดย นายชัชวาลย์ ปัญญา นายอำเภอฝาง ให้เกียรติเป็นประธานมอบวุฒิบัติแก่ผู้สูงอายุ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลเวียง และนายวสันต์ พรหมสุวรรณ์ นายก อบต.เวียง กล่าวต้อนรับผู้สูงอายุ ณ หอประชุมธรรมาภิบาล อบต.เวียง

10 กันยายน 2561

  กองสาธารณสุขฯได้จัดกิจกรรมในโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ครั้งที่2/2561 โดยมีกิจกรรมรณรงค์ สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ตลอดจนพ่นหมอกควันเพื่อควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกในช่วงฤดูฝน ตั้งแต่วันที่ 3-31 สิงหาคม 2561 ได้รับความร่วมมือจากชุมชนและภาคีเครือข่ายเป็นอย่างมา
31 สิงหาคม 2561

ประชาสัมพันธ์ การประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2561 วันจันทร์ ที่ 24 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

24 สิงหาคม 2561

สำนักปลัด อบต.เวียง จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลเวียง อบรมการถนอมอาหาร (ไข่เค็ม) วันที่ 23 ส.ค. 2561 ณ อาคารธรรมาภิบาล อบต.เวียง

23 สิงหาคม 2561

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2561 มีการจัดอบรมให้ความรู้เรื่องโรคติดต่อ ซึ่งได้แก่โรคมือ เท้า ปาก และโรคไม่ติดต่อ ซึ่งได้แก่โรคการขาดสารไอโอดีน และการเข้ากลุ่มโดยมีสถานการณ์การเกิดโรคระบาดในพื้นที่ โดยมีกลุ่มเป้าหมายได้แก่ ผู้ปกครองนักเรียน แกนนำสุขภาพ และ ครูผู้ดูแลเด็ก ตลอดจนครูอนามัยในโรงเรียนในพื้นที่ ให้มีความรู้ และสามารถนำความรู้ไปใช้ในการทำงาน และชีวิตประจำวันได้เมื่อเกิดโรคระบาดในพื้นที่ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้เข้ารับการอบรมเป็นอย่างดี

16 สิงหาคม 2561

วันนี้ (15 ส.ค. 2561) อบต.เวียง จัดโครงการจัดการแข่งขันกีฬาผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้ออกกำลังกายด้วยการเล่นกีฬา เสริมสร้างสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง ณ สนามกีฬาสตรีทซอคเกอร์ (สนามหญ้าเทียม) อบต.เวียง

15 สิงหาคม 2561

การประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2561 วันจันทร์ ที่ 14 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

14 สิงหาคม 2561

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคลองศิลา จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมความรู้เชิงปฏิบัติการ การป้องกันอุบัติเหตุในเด็กปฐมวัย วันที่ 11 สิงหาคม 2561

11 สิงหาคม 2561

วันนี้ (3 สิงหาคม 2561) อบต.เวียง จัดพิธีเปิดอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลเวียง โดย นายวสันต์ พรหมสุวรรณ์ นายก อบต.เวียง เป็นประธานเปิดอาคาร ฯ พร้อมด้วยผู้มีเกียรติและผู้สูงอายุตำบลเวียง ร่วมพิธี

03 สิงหาคม 2561

การประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2561 วันพฤหัสบดี ที่ 2 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เพื่อพิจารณา

1. ขออนุมัติโอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประเภท ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและส่งก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ
1.1 โครงการซ่อมถนนสายท่าสะแลโป่งถืบ
1.2 โครงการปรับปรุงอาคารอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ

2. ขออนุมัติโอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอก เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ
2.1 จ้างออกแบบ จ้างควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชนหรือนิติบุคคล

3. ขออนุมัติโอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประเภท ค่าครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ
3.1 จัดซื้อผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ (อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ)

02 สิงหาคม 2561

1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 1  (11 รายการ)