องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ถ.รอบเวียงสุทโธ ม.3 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110 โทร./โทรสาร 053-382670 Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง , e-mail : wiangfang@hotmail.com
ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอฝาง

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อิเล็กทรอนิกส์ของราชการ อบต.เวียง

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง EGP

ระบบจัดการเว็บไซต์

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 25/08/2561
วันนี้
48
เมื่อวานนี้
75
เดือนนี้
1,386
เดือนที่แล้ว
2,367
ปีนี้
21,389
ปีที่แล้ว
3,190
ทั้งหมด
24,580
ไอพี ของคุณ
18.204.56.104


วันนี้ (19 พ.ย. 2562) อบต.เวียง จัดการประชุม คณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรประจำตำบลเวียง ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุม อบต.เวียง

19 พฤศจิกายน 2562

วันนี้ (14 พ.ย. 2562) ที่ห้องประชุม อบต.เวียง การยางแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ จัดการประชุมคณะทำงานโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 1 ระดับตำบล (ตำบลเวียง) ครั้งที่ 1/2562 โดยมี นายวสันต์ พรหมสุวรรณ์ นายกอบต.เวียง เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอฝาง และเกษตรผู้ปลูกยางในพื้นที่ตำบลเวียง เข้าร่วมประชุม

14 พฤศจิกายน 2562

12 พฤศจิกายน 2562 กองสวัสดิการสังคม อบต.เวียง จัดการประชุมชมรมผู้สูงอายุตำบลเวียง เพื่อหารือเกี่ยวกับกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์พัฒนาการคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ

13 พฤศจิกายน 2562

     อบต.เวียง จัดทำโครงการเพิ่มศักยภาพและทัศนศึกษาดูงานการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียง อำเภอฝางโดย จังหวัดเชียงใหม่ โดยคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภา อบต.เวียง เข้าร่วมโครงการ วันที่ 2 พ.ย.2562 จัดการบรรยายให้ความรู้ เรื่อง การบริหารงานท้องถิ่นตามหลักธรรมาภิบาล ,พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ,พระราชบัญญัติเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 ,ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับปัจจุบัน และระหว่างวันที่ 3 - 8 พ.ย.2562 เดินทางไปทัศนศึกษาดูงานการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ณ เทศบาลเมืองชะอำ ณ จ.เพชรบุรี เทศบาลเมืองหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ และโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช โครงการตามพระราชดำริ ฯ สมเด็จพระเทพ ฯ (กองการเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานทหารพัฒนา หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา) และเทศบาลตำบลปากแพรก จ.กาญจนบุรี

11 พฤศจิกายน 2562

วันนี้ (8 พฤศจิกายน 2562) กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงได้ออกหน่วยเคลื่อนที่ลงทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564 และเยี่ยมผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2563 ในพื้นที่หมู่ที่ 8 , 10 , 13 และ 19

08 พฤศจิกายน 2562

วันนี้ (7 พฤศจิกายน 2562) กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงได้ออกหน่วยเคลื่อนที่ลงทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564 และเยี่ยมผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2563 ในพื้นที่หมู่ที่ 3 , 4 , 7 และ 18

07 พฤศจิกายน 2562

วันนี้ (6 พฤศจิกายน 2562) กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงได้ออกหน่วยเคลื่อนที่ลงทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564 และเยี่ยมผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2563 ในพื้นที่หมู่ที่ 1, 6 , 17 และ 20

06 พฤศจิกายน 2562

วันนี้ (5 พฤศจิกายน 2562) กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ได้ออกหน่วยเคลื่อนที่ลงทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564 และเยี่ยมผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2563 ในหมู่ที่ 11 ,12 ,15 และ16

05 พฤศจิกายน 2562

05 พฤศจิกายน 2562

วันนี้ (1 พ.ย.2562) องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง จัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง โดยมีนายวสันต์ พรหมสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เป็นประธานการประชุม เพื่อรับทราบผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารที่ทำการ ฯ

01 พฤศจิกายน 2562

วันที่ 31 ต.ค. 2562 อบต.เวียง ดำเนินการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน ฯ ณ ห้องประชุม อบต.เวียง

31 ตุลาคม 2562

วันที่ 31 ต.ค. 2562 อบต. เวียง ร่วมทำบุญงานประเพณีสลากภัต ประจำปี 2562 วัดเจดีย์อุดมสิน (เวียงสุทโธ) ตำบลเวียง

31 ตุลาคม 2562

วันที่ 31 ต.ค. 2562 อบต.เวียง จัดการประชุมคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ณ ห้องประชุม อบต.เวียง

31 ตุลาคม 2562

วันนี้ (30 ต.ค. 2562) ช่วงเช้า พนักงานเจ้าหน้าที่่ อบต.เวียง ร่วมกันทำกิจกรรมโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ทำความสะอาดและล้างห้องน้ำอาคารธรรมาภิบาล และทำความสะอาดพร้อมปิดฝารางระบายน้ำด้านหลังที่ทำการอบต.เวียง

30 ตุลาคม 2562

วันนี้ 30 ตุลาคม 2562 กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.เวียง มีการประชุมครั้งที่ 9/2562 โดยมีการรายงานสถานการณ์การเงินของกองทุนฯ ซักซ้อมแนวทางการปฎิบัติงานกองทุนฯ ประจำปีงบประมาณ 2563 และอนุมัติร่างแผนงานการเงิน เพื่อใช้ในการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2563

30 ตุลาคม 2562

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 14  (196 รายการ)