องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ถ.รอบเวียงสุทโธ ม.3 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110 โทร./โทรสาร 053-382670 Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง , e-mail : wiangfang@hotmail.com
ร้องเรียนร้องทุกข์

ไลน์กองสวัสดิการ

ไลน์อบต.

เฟสกองสวัสดิ

ศาปปกครอง

ปราบปรามทุจริต

facebook

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอฝาง

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อิเล็กทรอนิกส์ของราชการ อบต.เวียง

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง EGP

ระบบจัดการเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 25/08/2561
วันนี้
60
เมื่อวานนี้
168
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
3,790
ปีนี้
34,281
ปีที่แล้ว
24,632
ทั้งหมด
62,104
ไอพี ของคุณ
100.24.113.182กิจกรรมจิตอาสา,องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง,wiang.go.th
 
25 พ.ย. 2563 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.เวียง ร่วมกับเจ้าหน้าตำรวจ สภ.ฝาง จัด ด้วยการล้างถนนและลานหน้า สภ.ฝาง เพื่ออำนวยความสะดวก เสริมสร้างความปลอดภัยในการขับขี่ให้กับประชาชน ลดฝุ่นละออง ปรับปรุงทัศนียภาพให้เกิดความสะอาดและสวยงาม
26 พฤศจิกายน 2563

การประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในพื้นที่หมู่ที่ 16,องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง,wiang.go.th
17 พ.ย. 2563 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ได้ดำเนินการประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในพื้นที่หมู่ที่ 16 บ้านปางผึ้ง ณ ศาลาอเนกประสงค์หน้าวัดปางผึ้ง ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้ใหญ่บ้านและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ดำเนินการประชุมประชาคม เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป
18 พฤศจิกายน 2563

เวทีประชาคมหมู่บ้านตามโครงการสนับสนุนกระบวนการจัดทำแผนชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25564,องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง,wiang.go.th
กองสวัสดิการสังคม อบต.เวียง ดำเนินการเวทีประชาคมหมู่บ้านตามโครงการสนับสนุนกระบวนการจัดทำแผนชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนชุมชนและรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะจากประชาชน สำหรับใช้เป็นแนวทางในการกำหนดนโยบายการพัฒนาชุมชนให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน โดยลงพื้นที่ 20 หมู่บ้านในเขต อบต.เวียง พร้อมกับโครงการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น และติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ 2564 ระหว่างวันที่ 16 ต.ค. – 16 พ.ย. 2563
17 พฤศจิกายน 2563

โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดเก็บรายได้,องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง,wiang.go.th

กองคลัง อบต.เวียง ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพการจัดเก็บรายได้ เพื่อให้การจัดเก็บภาษีประเภทต่างๆ มีประสิทธิภาพมากขึ้น เป็นการจูงใจและเชิญชวนให้ประชาชนพร้อมใจกันชำระภาษีตามกำหนดเวลา และ เป็นการประชาสัมพันธ์การเสียภาษีให้ประชาชนทราบอย่างทั่วถึง โดยลงพื้นที่ 20 หมู่บ้านในเขต อบต.เวียง พร้อมกับโครงการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น และติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ 2564 ระหว่างวันที่ 16 ต.ค. – 16 พ.ย. 2563

17 พฤศจิกายน 2563

โครงการปรับปรุงและทบทวนแผนพัฒนาการศึกษา,องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง,wiang.go.th

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบต.เวียง ดำเนินโครงการปรับปรุงและทบทวนแผนพัฒนาการศึกษา เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของ อบต.เวียง และรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะจากประชาชน สำหรับใช้เป็นแนวทางในการกำหนดนโยบายการพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน โดยลงพื้นที่ 20 หมู่บ้านในเขต อบต.เวียง พร้อมกับโครงการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น และติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ 2564 ระหว่างวันที่ 16 ต.ค. – 16 พ.ย. 2563

17 พฤศจิกายน 2563

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง สมัยประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง,wiang.go.th

วันนี้ 16 พฤศจิกายน 2563 ได้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง สมัยประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

16 พฤศจิกายน 2563

การประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในพื้นที่หมู่ที่ 5,องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง,wiang.go.th

วันนี้ 16 พ.ย. 2563 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ได้ดำเนินการประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในพื้นที่หมู่ที่ 5 บ้านต้นหนุน พร้อมกับเทศบาลตำบลเวียงฝาง ณ ศาลาวิลาสประชาสันต์ วัดปัณณาราม ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้ใหญ่บ้านและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ดำเนินการประชุมประชาคม เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

16 พฤศจิกายน 2563

การประชุมศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรประจำตำบลเวียง ครั้งที่ 5/2563,องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง,wiang.go.th

วันนี้ (13 พ.ย. 2563) เวลา 13.30 น. ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรประจำตำบลเวียง จัดการประชุมคณะกรรมการศูนย์ ฯ ครั้งที่ 5/2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

13 พฤศจิกายน 2563

การประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบฯ พ.ศ.2564 หมู่ที่ 12 ,องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง,wiang.go.th

วันนี้ 13 พ.ย. 2563 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ได้ดำเนินการประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในพื้นที่หมู่ที่ 12 บ้านโป่งถืบ ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านโป่งถืบ ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้ใหญ่บ้านและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ดำเนินการประชุมประชาคม เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

13 พฤศจิกายน 2563

การประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบฯ พ.ศ.2564 หมู่ที่ 14 ,องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง,wiang.go.th

วันนี้ 12 พ.ย. 2563 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ได้ดำเนินการประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในพื้นที่หมู่ที่ 14 บ้านเสาหิน ณ วัดเสาหิน ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้ใหญ่บ้านและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ดำเนินการประชุมประชาคม เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

12 พฤศจิกายน 2563

การประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในพื้นที่หมู่ที่ 2,องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง,wiang.go.th

วันนี้ 12 พ.ย. 2563 เวลา 13.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ได้ดำเนินการประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในพื้นที่หมู่ที่ 2 บ้านป่าบง ณ วัดเทพอำนวย ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้ใหญ่บ้านและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ดำเนินการประชุมประชาคม เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

12 พฤศจิกายน 2563

การประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในพื้นที่หมู่ที่ 18 ,องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง,wiang.go.th

วันนี้ 11 พ.ย. 2563 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ได้ดำเนินการประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในพื้นที่หมู่ที่ 18 บ้านศรีดอนชัย ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านศรีดอนชัย ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้ใหญ่บ้านและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ดำเนินการประชุมประชาคม เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

11 พฤศจิกายน 2563

การประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 หมู่ที่ 20 ,องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง,wiang.go.th

วันนี้ 10 พ.ย. 2563 เวลา 13.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ได้ดำเนินการประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในพื้นที่หมู่ที่ 20 บ้านสระนิคม ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านสระนิคม ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้ใหญ่บ้านและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ดำเนินการประชุมประชาคม เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

10 พฤศจิกายน 2563

การประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ครั้งที่ 7/2563,องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง,wiang.go.th

วันนี้ ( 9 พ.ย. 2563 ) เวลา 09.00 น. กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง มีการประชุม ครั้งที่ 7/2563 โดยมีการรายงานผลงบประมาณรายรับรายจ่ายของกองทุนฯ และพิจรณาอนุมัติโครงการประจำปีงบประมาณ 2564 แก่ โรงพยาบาลฝาง โรงพย่บาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสันทรายคองน้อย กองสาธารณสุขฯอบต.เวียง และ กลุ่มอสม.ในพื้นที่ตำบลเวียง

09 พฤศจิกายน 2563

การประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในพื้นที่หมู่ที่ 8 ,องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง,wiang.go.th

วันนี้ (9 พ.ย. 2563) เวลา 13.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ได้ดำเนินการประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในพื้นที่หมู่ที่ 8 บ้านแม่ใจเหนือ ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านแม่ใจเหนือ ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้ใหญ่บ้านและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ดำเนินการประชุมประชาคม เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

09 พฤศจิกายน 2563

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 19  (275 รายการ)