องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ถ.รอบเวียงสุทโธ ม.3 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110 โทร./โทรสาร 053-382670 Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง , e-mail : wiangfang@hotmail.com
ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอฝาง

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อิเล็กทรอนิกส์ของราชการ อบต.เวียง

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง EGP

ระบบจัดการเว็บไซต์

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 25/08/2561
วันนี้
44
เมื่อวานนี้
88
เดือนนี้
1,948
เดือนที่แล้ว
2,312
ปีนี้
16,871
ปีที่แล้ว
3,190
ทั้งหมด
20,062
ไอพี ของคุณ
3.227.254.12


วันที่ 16 กันยายน 2562 กองทุนระบบหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง มีการประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ ครั้งที่ 8/2562 ครั้งสุดท้ายของปีงบประมาณ 2562 เพื่อรายงานผล และสรุปผลโครงการ ที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฯ โดยมีท้องถิ่นอำเภอฝาง ตัวแทนจากผู้อำนวยการโรงพยาบาลฝาง และตัวแทนของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอฝาง ในฐานะที่ปรึกษากองทุนฯ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

17 กันยายน 2562

วันนี้ (16 กันยายน 2562) องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง จัดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมสภา ฯ เพื่อพิจารณา ขออนุมัติกันเงินต่อสภา อบต.เวียง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ อปท.(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ของอบต.เวียง จำนวน 7โครงการ

16 กันยายน 2562

วันที่ 12 ก.ย. 2562 นายวสันต์ พรหมสุวรรณ์ นายก อบต.เวียง เป็นประธานเปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลเวียง และนายบัญชา สมอ้าย ประธานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลเวียง กล่าวรายงาน โดยมีคณะกรรมการศูนย์ ฯ และ เกษตรกรตำบลเวียง เข้าร่วมโครงการ และวิทยากรจากสำนักงานปศุสัตว์อำเภอฝาง นายอุดม ขันทะสา เจ้าพนักงานสัตวบาล บรรยายให้ความรู้ เรื่อง ระบบการเลี้ยงสัตว์ปีก ณ ห้องประชุม อบต.เวียง และชมการสาธิตการเลี้ยงสัตว์ปีก ฝึกปฏิบัติการผลิตอาหารสัตว์ปีกเพื่อลดต้นทุน ณ จุดสาธิตการเลี้ยงไก่ หมู่ที่ 19 ต.เวียง

13 กันยายน 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง โดยกองสวัสดิการสังคม ได้จัดอบรม " โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครดูแลผู้ด้อยโอกาส" ประจำปีงบประมาณ 2562 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมอาคารธรรมภิบาล องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

11 กันยายน 2562

วันที่ 11 ก.ย.2562 องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ได้เข้าร่วมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ (Amphoeyim Mobile Service) โดยมีกิจกรรม แจกกล้าไม้ให้แก่ประชาชน ที่มาเข้าร่วมโครงการ ณ ศาลาเอนกประสงค์วัดชยาราม บ้านแม่ใจเหนือ หมู่ที่ 8 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

11 กันยายน 2562

วันนี้ (6 ก.ย. 2562) กองสาธารณสุขและสิ่งแลดล้อม อบต.เวียง ได้เข้าร่วมประชุมกับกลุ่มอสม.ตำบลเวียง ในเวทีการประชุมประจำเดือนของกลุ่มอสม.ตำบลเวียง ครั้งที่ 5/2562 เพื่อรับฟังสรุปผลการดำเนินงานด้านสาธารณสุขในพื้นที่ ตลอดจนปรึกษาหารือปัญหาด้านสาธารณสุข เพื่อวางแผนการดำเนินงาน/กิจกรรมในปีงบประมาณ 2563

06 กันยายน 2562

 

04 กันยายน 2562

วันที่ 3 ก.ย. 2562 นายอดิศร กำเนิดศิริ รองนายก อบจ.เชียงใหม่ นายชัชวาลย์ ปัญญา นายวสันต์ พรหมสุวรรณ์ นายกอบต.เวียง นางนงลักษณ์ ใหญ่พงศ์ ส.อบจ.เชียงใหม่ เขต 1 และนายสมคิด ไชย์คำ กำนันตำบลเวียง ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในหมู่ที่่ 3 , 8 ,19 ตำบลเวียง มอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วม ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านแม่ใจเหนือ และทำการสำรวจพื้นที่ประสบภัย น้ำฝางกัดเซาะตลิ่ง น้ำเอ่อล้น พร้อมทั้งแจกกระสอบทราย ทราย เพื่อป้องกันน้ำท่วม ในการนี้ อบจ. เชียงใหม่ ได้สนับสนุนงบประมาณในการจัดหาถุงยังชีพและกระสอบทราย และช่วยเหลือในด้านเครื่องจักร อุปกรณ์ต่างๆ 

03 กันยายน 2562

วันนี้ (30 สิงหาคม 2562) องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ต้อนรับเจ้าหน้าที่จาก สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเชียงใหม่ ในการลงพื้นที่เพื่อตรวจติดตามผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของ อปท.(อบต.เวียง) ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

30 สิงหาคม 2562

วันที่ 29 สิงหาคม 2562) องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง จัดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมสภา ฯ เพื่อพิจารณา - งบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2563 - ขอความเห็นชอบจากสภา อบต.เวียง ในการพิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม จำนวน 1โครงการ - เปลี่ยนแปลงคำเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง โครงการที่ขออนุมัติ จ่ายขาดเงินสะสม โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านปางผึ้ง หมู่ที่ 16

29 สิงหาคม 2562

วันที่ 29 ส.ค.2562 กองสาธารณสุข อบต.เวียง จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ ครั้งที่ 7/2562 ณ ห้องประชุม อบต.เวียง

29 สิงหาคม 2562

วันที่ 27 สิงหาคม 2562 นายวสันต์ พรหมสุวรรณ์ นายก อบต.เวียง และสมาชิกสภาอบต.เวียง ร่วมพิธีบวชป่าและกิจกรรมปลูกป่า ตามโครงการรรณรงค์ปลูกต้นไม้ในวันสำคัญ เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2562 โดยบ้านสันทรายคองน้อย หมู่ที่ 6 ตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ณ บริเวณหนองข้าวนก ป่าชุมชนบ้านสันทรายคลองน้อย

 
28 สิงหาคม 2562

วันที่ 26 สิงหาคม 2562 หมู่ที่ 20 บ้านสระนิคม ร่วมกับทางโรงพยาบาลฝาง และองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ประชุมหารือ และทำประชาคม หาข้อตกลงร่วมกันในควบคุมและป้องกันการกำจัดลูกน้ำยุงลาย เพื่อควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ ได้รับความร่ววมมือจากประชาชนหมู่ที่ 20 บ้านสระนิคม เป็นอย่างดี โดยได้ข้อตกลงร่วมกันว่าจะมีออกออกตรวจลุกน้ำยุงลายทุกๆวันศุกร์ หากพบลูกน้ำยุงลายหลังคาเรือนใดจะมีการปรับ และใช่มาตรการของหมู่บ้านต่อไป

26 สิงหาคม 2562

วันนี้ ่(22 สิงหาคม 2562) อบต.เวียง โดยกองสวัสดิการสังคมจัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำสตรี ประจำปีงบประมาณ 2562 มีการบรรยายกฎหมายน่ารู้สำหรับสตรี โดยสำนักงานยุติธรรมอำเภอฝาง การให้คำปรึกษาปัญหาครอบครัวแก่สตรีในชุมชน โดยโรงพยาบาลฝาง และการอบรมทำไข่เค็ม ณ อาคารธรรมาภิบาล อบต.เวียง

22 สิงหาคม 2562

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง สมัยประชุมสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 วันที่ 15 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

15 สิงหาคม 2562

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 12  (171 รายการ)