องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ถ.รอบเวียงสุทโธ ม.3 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110 โทร./โทรสาร 053-382670 Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง , e-mail : wiangfang@hotmail.com
ร้องเรียนร้องทุกข์

ไลน์กองสวัสดิการ

ไลน์อบต.

ไลน์กองคลัง

เฟสกองช่าง

ไลน์กองสวัสดิการสังคม

ไลน์กองศึกษา

กองสาธารณสุข1

ไลน์ปภ.อบต.เวียง1

facebook

เฟสกองสวัสดิ

เฟสสาธา

เฟส กู้ชีพ

คู่มือประชาชน

ศาปปกครอง

ปราบปรามทุจริต

E-Learning

ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอฝาง

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อิเล็กทรอนิกส์ของราชการ อบต.เวียง

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง EGP

ระบบจัดการเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 25/08/2561
วันนี้
79
เมื่อวานนี้
99
เดือนนี้
2,216
เดือนที่แล้ว
3,558
ปีนี้
29,847
ปีที่แล้ว
37,762
ทั้งหมด
95,432
ไอพี ของคุณ
3.239.58.199

รประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผน เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570),องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง,wiang.go.th

วันนี้( 17 ก.ย. 2564) เวลา 09.00 น. อบต.เวียง จัดการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผน เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) โดยนายนบพิงค์ พรหมวงค์ รองนายก อบต. เป็นประธานการประชุม ร่วมด้วย ว่าที่ร้อยตรีปรเมษฐ์ นิติกร ปลัด อบต. หัวหน้ากองงาน และคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผน ณ ห้องประชุมสภา อบต.เวียง

17 กันยายน 2564

โครงการเด็กปฐมวัยปลอดภัยไม่จมน้ำ,องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง,wiang.go.th
 
วันนี้ (17 ก.ย. 2564) 09.00 น. อบต.เวียง โดยกองศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม จัดโครงการเด็กปฐมวัยปลอดภัยไม่จมน้ำ ณ อาคารธรรมาภิบาลโดยนายนบพิงค์ พรหมวงค์ รองนายก ฯ เป็นประธานเปิดโครงการ ได้รับความร่วมมือจากงานปภ. อบต.แม่งอน เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ปกครองและเด็กเล็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดอบต.เวียง และการเรียนรู้ภาคปฏิบัติ ที่สระว่ายน้ำดาวิซาร่า บ้านเสาหิน ต.เวียง
17 กันยายน 2564

โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง,wiang.go.th

14 ก.ย. 2564 อบต.เวียง โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด จัดโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2564 ในช่วงเช้า นายนิคม หมื่นพินิจ รองนายกอบต.เวียง เป็นประธานเปิดโครงการ และการบรรยายความรู้ภาคทฤษฎี และฝีกภาคปฏิบัติ ให้แก่ครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.เวียง และบุคลากรกองการศึกษา ฯ โดยวิทยากรจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง , อบต.ม่อนปิ่น ,อบต.แม่สาว และ เทศบาลตำบลแม่อาย

14 กันยายน 2564

โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครดูแลผู้ด้อยโอกาส 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง,wiang.go.th

วันที่ 14 กันยายน 2564 กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ได้จัดอบรม "โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครดูแลผู้ด้อยโอกาส" ประจำปีงบประมาณ 2564  ณ ห้องประชุมอาคารธรรมภิบาล องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

14 กันยายน 2564

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จัดโครงการสำหรับเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง,wiang.go.th

     13 กันยายน 2564 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่ชยาราม จัดทำโครงการอาหารเพื่อส่งเสริมสุขภาพสำหรับเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ 2564 และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสระนิคม จัดทำโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ประจำปี 2564 โดยมีผู้ปกครองนักเรียน เข้าร่วมการอบรมในโครงการ และคณะวิทยากรจากโรงพยาบาลฝางบรรยายและให้ความรู้ในการฝึกภาคปฏิบัติแก่ผู้ร่วมโครงการ

13 กันยายน 2564

โครงการเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์,องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง,wiang.go.th

8 ก.ย. 2564 อบต.เวียง จัดโครงการเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียง โดยนายนบพิงค์ พรหมวงค์ รองนายกอบต.เวียง เป็นประธานเปิดโครงการ และการบรรยายให้ความรู้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ โดยวิทยากรจากสำนักงานเกษตรอำเภอฝาง และ สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือกฎหมายและบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ (สาขาฝาง) ณ ห้องประชุมสภา อบต.เวียง

08 กันยายน 2564

ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง,องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง,wiang.go.th

7 กันยายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง โดยนายนบพิงค์ พรหมวงค์ รองนายก ฯ ผู้แทนนายวสันต์ พรหมสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ว่าที่ร้อยตรีปรเมษฐ์ นิติกร ปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เพื่อพิจารณาช่วยเหลือประชาชน ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย ณ ห้องประชุมสภา อบต.เวียง

07 กันยายน 2564

โครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรมต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น,องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง,wiang.go.th

วันนี้ 31 สิงหาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง จัดโครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรมต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและ จริยธรรมให้กับผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียง โดย นายวสันต์ พรหมสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ได้มอบหมายให้นายนบพิงค์ พรหมวงค์ รองนายก ฯ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง โดยในช่วงเช้าเป็นการบรรยาย โดย พระใบฎีกาสมจิตร จิตตปุญโญ เจ้าอาวาสวัดเสาหิน ในหัวข้อ "หัวใจของการบริหารงานท้องถิ่น และหลักธรรมทางพุทธศาสนานำมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ในเรื่องการต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น" และในช่วงบ่าย เป็นการบรรยาย โดย นายมงคลวิชญ์ วังผาสุข รองอัยการจังหวัด สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือกฎหมายและบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ (สาขาฝาง) ในหัวข้อ "หลักการสำคัญในการกำหนดนโยบายด้านต้านทุจริตคอร์รัปชั่นเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ ป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ขององค์กร บทบาทของทุกคนในองค์กรที่จะมีส่วนในการทุจริตคอร์รัปชั่น และผลกระทบที่เกิดจากการทุจริตคอร์รัปชั่น"

31 สิงหาคม 2564

กิจกรรม “พรรณไม้น่ารู้ คู่อบต.เวียง”,องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง,wiang.go.th

วันนี้ ( 25 สิงหาคม 2564) องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง นำโดย ว่าที่ร้อยตรี ปรเมษฐ์ นิติกร ปลัด อบต.เวียง พร้อมเจ้าหน้าที่ อบต.เวียง ทุกกองงาน ร่วมทำกิจกรรม “พรรณไม้น่ารู้ คู่อบต.เวียง” ร่วมกันติดป้ายพรรณไม้ ต้นไม้ที่อยู่ในบริเวณพื้นที่ของที่ทำการ อบต.เวียง

25 สิงหาคม 2564

โครงการ อบต.เวียง พบประชาชน ประจำปี 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง,wiang.go.th

16 -19 ส.ค. 2564  อบต.เวียง โดยว่าที่ร้อยตรีปรเมษฐ์  นิติกร ปลัดอบต. เจ้าหน้าที่สำนักปลัด กองสวัสดิการสังคม และกองสาธารณสุข ร่วมกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนพิริยะ สาขาฝาง ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ในพื้นที่ ตามโครงการ อบต.เวียง พบประชาชน ประจำปี 2564

18 สิงหาคม 2564

ท่านนายก อบต.เวียง ออกเยี่ยม และมอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วม บ้านใหม่คองน้อย หมู่ที่ 17,องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง,wiang.go.th

     17 ส.ค. 2564 นายวสันต์  พรหมสุวรรณ์ นายก อบต.เวียง ออกเยี่ยม และมอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วม บ้านใหม่คองน้อย หมู่ที่ 17 จำนวน 5 หลังคาเรือน ขอขอบคุณท่านผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วย ที่ช่วยสนับสนุนการออกเยี่ยมในครั้งนี้

17 สิงหาคม 2564

อบต.เวียง มอบถุงยังชีพแก่ประชาชนที่เดือดร้อนจากเหตุน้ำท่วม ,องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง,wiang.go.th

12 ส.ค. 2564 อบต.เวียง นำโดย นายวสันต์ พรหมสุวรรณ์ นายกอบต. เวียง คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรีปรเมษฐ์ นิติกร ปลัด อบต. หัวหน้ากองงาน และพนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมกันจัดถุงยังชีพ และลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ เพื่อเป็นขวัญ และกำลังใจให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุน้ำท่วมในพื้นที่ หมู่ที่ 2 , 4 , 7 . 8 และ 19 ตำบลเวียง

12 สิงหาคม 2564

ประชุมหารือเกี่ยวกับสถานการณ์ของโรคติดเชื้อ covid19 ในพื้นที่ ต.เวียง,องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง,wiang.go.th

วันที่  29 กรกฎาคม 2564 นายนิคม หมื่นพินิจ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เป็นผู้แทนนายวสันต์พรหมสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ประชุม ร่วมกับว่าที่ร้อยตรีปรเมษฐ์ นิติกร ปลัด ฯ และ หัวหน้ากองงานภายในเกี่ยวกับสถานการณ์ของโรคติดเชื้อ covid19 ในพื้นที่ และการปฏิิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ รวมถึงการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ของโรคติดเชื้อโควิด 19 ในขณะนี้

29 กรกฎาคม 2564

อบต.เวียง เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำและบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565,องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง,wiang.go.th

วันที่่ 27 ก.ค. 2564 นายวสันต์ พรหมสุวรรณ์ นายกอบต.เวียง มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีปรเมษฐ์ นิติกร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำและบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านแอปพลิเคชั่น Zoom Cloud Meeting ร่วมกับเทศบาลเวียงฝาง และ อบต.โป่งน้ำร้อน เมื่อเวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสภา อบต.เวียง

27 กรกฎาคม 2564

ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง,องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง,wiang.go.th

นำโดยนายนบพิงค์ พรหมวงค์ รองนายก ฯ ผู้แทนนายวสันต์ พรหมสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ประธานกรรมการ และคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง อาทิ นายจักรพันธ์ ทองอ่ำ ปลัดอำเภอฝาง นายอุดร ปันชุม กำนันตำบลเวียง ว่าที่ร้อยตรีปรเมษฐ์ นิติกร ปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง หัวหน้ากองงานภายใน ฯลฯ ประชุมหารือพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (covid-19) ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง และมาตรการในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคในพื้นที่ ในห้วงระยะเวลา 14 วันและห่วงต่อไป ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

23 กรกฎาคม 2564

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 13  (192 รายการ)