องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ถ.รอบเวียงสุทโธ ม.3 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110 โทร./โทรสาร 053-382670 Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง , e-mail : wiangfang@hotmail.com
ร้องเรียนร้องทุกข์

ไลน์กองสวัสดิการ

ไลน์อบต.

เฟสกองสวัสดิ

ศาปปกครอง

ปราบปรามทุจริต

facebook

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอฝาง

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อิเล็กทรอนิกส์ของราชการ อบต.เวียง

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง EGP

ระบบจัดการเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 25/08/2561
วันนี้
111
เมื่อวานนี้
153
เดือนนี้
3,275
เดือนที่แล้ว
3,850
ปีนี้
33,766
ปีที่แล้ว
24,632
ทั้งหมด
61,589
ไอพี ของคุณ
34.237.138.69กิจกรรมจิตอาสา
การประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในพื้นที่หมู่ที่ 16
เวทีประชาคมหมู่บ้านตามโครงการสนับสนุนกระบวนการจัดทำแผนชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25564
โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดเก็บรายได้
โครงการปรับปรุงและทบทวนแผนพัฒนาการศึกษา
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง สมัยประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563


-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบโครงการก่อสร้างจำนวน 2 โครงการ 
-:- ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานก่อสร้างจำนวน 2โครงการ 
-:- ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานก่อสร้างจำนวน 3 โครงการ 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างออกแบบถนน คสล. ม.6 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่จำนวน 2 โครงการ 
-:- ประชาสัมพันธ์รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
-:- ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานก่อสร้างจำนวน 2 โครงการ 
-:- ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานจ้างปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ ม.1 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 
-:- ประกาศ เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี พ.ศ. 2563 
-:- ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบประปา ม.11 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 
-:- ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงศพด.สระนิคม ม.20 ตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 

-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง การยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้งและการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2563 
-:- ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 43/2563 
-:- ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 42/2563 
-:- ประชาสัมพันธ์การขอใช้พื้นที่เพื่อจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ในสถานีบริการน้ำมัน ปตท. 
-:- ประชาสัมพันธ์โครงการคนละครึ่ง  
-:- ประชาสัมพันธ์ การกวดขันการเล่นดอกไม้เพลิง การจุดและปล่อย พลุ โคมลอย โคมไฟ โคมควัน (ว่าวฮม) ในช่วงเทศกาลลอยกระทง 
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนดการประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำโครงการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นและติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
-:- ตารางการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
-:- ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรายใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
-:- กำหนดการออกหน่วยเคลื่อนที่ รับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรายใหม่ ที่จะได้รับเงินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
สถานประกอบการร้านอาหาร
สถานประกอบการที่พัก
ริมปกฟาร์ม Rimpok Farm
อนุสาวรีย์ พระเจ้าฝางอุดมสิน – พระนางสามผิว (บ่อน้ำซาววา)
ถ้ำห้วยบอน
อ่างเก็บน้ำบ้านห้วยบอน

ผ้าไหม
เครื่องประดับทองเหลืองชุบเงิน
ลินจี่

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น    สำนักงานคณะกรรมการ ปปช.    กระทรวงมหาดไทย    ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)    กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่   จังหวัดเชียงใหม่   ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ    ICT    สำนักงบประมาณ   กรมสรรพากร