:
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 053-382670 โทรสาร (FAX) : 053-382670
ดาวน์โหลดเอกสาร - กองช่าง


ลำดับ ชื่อ วันที่
1 คำขอสถานีบริการ ธพ.น.1 4 เม.ย. 65
2 คำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ 4 เม.ย. 65
3 หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงาน ตามมาตรา 29 แบบ น.4 4 เม.ย. 65
4 แบบคำขอรับการตรวจสถานที่เพื่อรับรองสิ่งปลูกสร้าง ที่ดิน และทางสาธารณะประโยชน์ 4 เม.ย. 65
5 ใบแจ้งการขุดดินหรือถมดิน ตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543 แบบ ขถด.1 4 เม.ย. 65
6 ใบแจ้งการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒ แบบ ธพ.ป.๑ 4 เม.ย. 65
7 หนังสือตกลงทำผนังร่วมกัน 4 เม.ย. 65
8 หนังสือยินยอมให้ก่อสร้างอาคารในที่ดิน 4 เม.ย. 65
9 หนังสือรับรอง ของ ผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม 4 เม.ย. 65
10 แบบตรวจหลักฐานการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร 4 เม.ย. 65
11 แบบคำร้องขอซ่อมไฟสาธารณะ (ไฟกิ่ง) 4 เม.ย. 65