:
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 053-382670 โทรสาร (FAX) : 053-382670

ชื่อ: ประชาสัมพันธ์โครงการ อบต.เวียง พบประชาชน ประจำปี 2565

7 เม.ย. 2565

รายละเอียด: เจ้าหน้าที่ อบต.เวียง ออกหน่วยรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ รับปรึกษา ตลอดจนให้บริการงานต่างๆ - สำนักปลัด รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ปรึกษาปัญหางานบริการทั่วไป และแจกกล้าไม้ - กองคลัง รับชำระภาษี - กองสาธารณสุขฯ รับต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อ สุขภาพและรับแจ้งสถานที่จำหน่ายและสะสมอาหาร - กองสวัสดิการสังคมฯ รับลงทะเบียนเด็กแรกเกิด - กองการศึกษาฯ ประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนเข้า ศพด.


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร