:
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 053-382670 โทรสาร (FAX) : 053-382670

ชื่อ: ประขาสัมพันธ์ขอเชิญตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment – EIT)

25 ม.ค. 2566

รายละเอียด:

ประชาสัมพันธ์ขอเชิญตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment – EIT)
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ Integrity & Transparency Assessment: ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ????
????โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกองค์กรได้แก่ บุคคล, นิติบุคคล, บริษัทเอกชนหรือหน่วยงานรัฐ ผู้มาติดต่อหรือผู้มารับบริการกับองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เพื่อเป็นการสำรวจความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการนำไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียงต่อไป โดยเข้าไปตอบแบบวัดการรับรู้ดังกล่าวผ่านทางช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
ตามลิงค์ ⬇️
หรือ Scan QR Code ที่ปรากฏด้านล่างนี้
โดยผู้มาติดต่อหรือผู้มารับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียง สามารถเข้าตอบได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 30 มิถุนายน พ.ศ. 2566

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร