:
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 053-382670 โทรสาร (FAX) : 053-382670

ชื่อ: การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง สมัยประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566

24 พ.ค. 2566

รายละเอียด:

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง สมัยประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 วันนี้ (24 พฤษภาคม 2566) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง โดยนางสาววราภรณ์ พรหมสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง นายอัศวิน พุฒิไพรสกุล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง นายนบพิงค์ พรหมวงศ์ รองนายก ฯ นางสาวภรพิทักษ์ หนองหิน เลขานุการนายก ฯ พันตรีนคร จันทร์บาล รองประธานสภา ฯ นางธนวรรณ์ หน้าใหญ่ เลขานุการสภา ฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง 20 หมู่บ้าน ร่วมประชุมพิจารณาเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับแก้ไข/เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และขออนุมัติดำเนินการเรื่องอื่น ๆ ตามอำนาจหน้าที่อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร