:
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 053-382670 โทรสาร (FAX) : 053-382670

ชื่อ: การประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำโครงการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นและติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (หมุ๋ที่ 9)

19 ม.ค. 2566

รายละเอียด:

การประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำโครงการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นและติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
วันนี้ 19 มกราคม 2566 ในพื้นที่บ้าน สันป่าไหน่-ริมฝาง หมู่ที่ 9 ตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ โดย นางสาววราภรณ์ พรหมสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้ากองงาน พนักงานเจ้าหน้าที่ สมาชิกสภา อบต. ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนหมู่ที่ 9 เข้าร่วมประชุมประชาคม ณ โรงน้ำดื่ม SML หมู่ที่ 9

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร