:
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 053-382670 โทรสาร (FAX) : 053-382670

ชื่อ: กิจกรรมการออกพ่นหมอกควัน และแจกทรายเทมีฟอสในชุมชน

15 มิ.ย. 2565

รายละเอียด:

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ได้จัดกิจกรรมการออกพ่นหมอกควัน และแจกทรายเทมีฟอสในชุมชนของพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน 2565 - 12 กรกฎาคม 2565 ในวันนี้ได้ออกพ่นหมอกควันและแจกจ่ายทรายเทมีฟอส แก่ ประชาชนหมู่ที่ 3 บ้านหนองอึ่ง เวียงสุทโธ และ หมู่ที่ 9 บ้านสันป่าไหน่ ไผ่ลอ้ม ขอขอบคุณทีมงานอสม.ทุกๆท่าน ท่านผู้ใหญ่บ้าน และท่านสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง หมุ่ที่ 3 และ หมู่ที่ 9 ที่ให้ความช่วยเหลือ อำนวยความสะดวก และร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร