:
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 053-382670 โทรสาร (FAX) : 053-382670

ชื่อ: โครงการ "ฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2565 "

15 มิ.ย. 2565

รายละเอียด:

วันพุธ ที่ 15 มิถุนายน 2565 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด ได้จัดกิจกรรมตามโครงการ "ฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2565 " มีผู้เข้าร่วมโครงการได้แก่ ผู้นำชุมชนและผู้นำกลุ่มสตรี ในเขต อบต.เวียง โดยมีการบรรยายให้ความรู้ จากทีม สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง และฝึกปฏิบัติ โดยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน จาก อบต.ม่อนปิ่น ในการนี้ อบต.เวียง ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมให้สำเร็จลุล่วงไปได้ดี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
+25
 
 
 


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร