:
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 053-382670 โทรสาร (FAX) : 053-382670

ชื่อ: โครงการรณรงค์ให้ความรู้ ใน การป้องกันหมอกควัน และภัยจากฝุ่นละออง PM 2.5 ในเขต อบต.เวียง

13 พ.ค. 2565

รายละเอียด:

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 กอสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง จัดอบรมในโครงการรณรงค์ให้ความรู้ในการป้องกันหมอกควันและภัยจากฝุ่นละออง PM 2.5 ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง โดยมีกลุ่มเป้าหมายได้แก่ แกนนำสุขภาพในเขตพื้นที่ เพื่อให้มีความรู้เรื่องหมอกควันและฝุ่นละออง และสามารถนำไปเผยแพร่แก่ประชาชนในหมู่บ้านของตนเองได้


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร