:
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 053-382670 โทรสาร (FAX) : 053-382670

ชื่อ: ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

6 พ.ค. 2565

รายละเอียด:

วันนี้ 6 พฤษภาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ซึ่งมีคณะกรรมการประกอบด้วย นายวสันต์ พรหมสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เป็นประธานกรรมการ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ผู้แทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนภาคราชการ ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นเป็นกรรมการ ร่วมประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 ฉบับแก้ไข/เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 – 2570 ฉบับแก้ไข/เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร